Οι μεταφορές εμπορευμάτων αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους κατά τη διάρκεια τους, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη του κόσμου. Τα στελέχη των γραφείων Ηλίας Λαλόπουλος μελετούν τις ανάγκες σας προσεκτικά και αναλύουν και σχεδιάζουν με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες εναλλακτικά πλάνα διαχείρισης των κινδύνων με βάση:

  • το είδος και την αξία των εμπορευμάτων ή/και των α΄ υλών
  • τη μέθοδο συσκευασίας τους
  • τον τόπο και τον τρόπο φόρτωσης, προορισμού και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί
  • τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τους

Οι όροι των ασφαλίσεων μεταφορών παγκοσμίως διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται ως εξής :

  • Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.
  • Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, όπως και η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς όμως αυτή να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α
  • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως ενδεικτικά:

Χερσαίες Μεταφορές: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κ.ά. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

Θαλάσσιες Μεταφορές: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.ά. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι η Ρήτρα A & C. Επιπλέον οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις όπως για παράδειγμα:

  • κινδύνων πολέμου
  • απεργιών
  • κακόβουλων ενεργειών

Ζητήστε προσφορά σήμερα!