Ειδικές καλύψεις

Ειδικές καλύψεις

Είμαστε εδώ για κάθε σας ανάγκη.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς.  Ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, η ασφάλεια αστικής ευθύνης διακρίνεται σε γενική, εργοδοτική, περιβαλλοντική, ευθύνη προϊόντος και ανάκλησης προϊόντος.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει την επιχείρηση από το άγχος της ύπαρξης μιας «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει πλήρως μέχρι το ανώτατο και εξαρχής καθορισμένο όριο ασφάλισης.

Ξενοιάστε με τις ειδικές καλύψεις που προσφέρουμε

Ειδικές καλύψεις

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη ασφάλιση, με την οποία καλύπτεται η ευθύνη του κατασκευαστή, παραγωγού ή εμπόρου για λάθη, ελαττώματα και παραλείψεις που σχετίζονται με αυτό καθ’ αυτό το προϊόν, την παραγωγή ή κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία του, βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του.

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημιές

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • υλικές ζημιές
 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων

Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης παρέχονται επιπρόσθετες καλύψεις όπως:

 • τροφική δηλητηρίαση
 • πυρκαγιά
 • έκρηξη
 • χρήση μηχανημάτων

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημίες

Με ένα ασφαλιστήριο εργοδοτικής αστικής ευθύνης καλύπτονται:

 • η εκ του νόμου εργοδοτική ευθύνη προς τους υπαλλήλους για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία τους
 • η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημίωσης των ασφαλιστικών ταμείων και του ημερομισθίου του εργαζομένου, αλλά και η χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

Οποιαδήποτε σκόπιμη ή δόλια ενέργεια που βλάπτει το περιβάλλον συνεπάγεται τιμωρία (ποινικό αδίκημα), ενώ οποιαδήποτε ζημιά από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη (αστική ευθύνη) συνδέεται με υποχρέωση για αποζημίωση ή / και άλλες δαπάνες.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη που έχει ενσωματωθεί στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009), η υποχρέωση μιας επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • λήψη μέτρων για περιορισμό της ζημιάς
 • καταβολή ειδικών δαπανών για τυχόν έρευνες
 • αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερή του κατάσταση

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς.

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης προαπαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, την απαλλάσσει από το άγχος της ύπαρξης μίας «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει πλήρως μέχρι το ανώτατο και εξαρχής ορισμένο όριο ασφάλισης.

Διάφορα επαγγέλματα πέραν της εμπειρίας και της κατάρτισης, που προϋποθέτουν απαιτούν  και την ασφάλισή τους, τόσο για την έγκαιρη πρόληψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, όσο και για τη σύννομη λειτουργία της δραστηριότητάς τους.

Τα γραφεία Ηλίας Λαλόπουλος προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελματιών, που καλύπτουν πλήθος κινδύνων όπως:

 • επαγγελματική αστική ευθύνη
 • εργοδοτική αστική ευθύνη
 • γενική αστική ευθύνη έργου
 • γενική αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου
 • ασφάλιση περιουσίας
 • νομική προστασία

Επαγγελματίες όπως :

 • Λογιστές
 • Φαρμακοποιοί
 • Ιατροί
 • Αρχιτέκτονες
 • Δικηγόροι
 • Συντηρητές ανελκυστήρων
 • Υδραυλικοί
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Φυσικοθεραπευτών
 • Αισθητικών
 • Εταιρειών φύλαξης
 • Παραϊατρικών επαγγελμάτων
 • Διευθυντών και Στελεχών

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη των εργασιών της και η κερδοφορία της.  Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της εταιρικής ευθύνης και κουλτούρας στο προσωπικό της κάθε εταιρείας. Η κουλτούρα προσδίδει στα άτομα μιας επιχείρησης μια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας και δέσμευσης προς τις κοινές πεποιθήσεις και αξίες.

Η προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ποιοτικών στελεχών επιτυγχάνεται και με τα πακέτα παροχών που περιλαμβάνουν:

 • ικανοποιητικές αμοιβές
 • παροχές σε είδος
 • πλήρη και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών καλύψεων

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό μέσο που ενισχύει σημαντικά και καταδεικνύει τη σχέση εργαζομένου και εργοδότη.  Η ομαδική ασφάλιση προσφέρει, στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή απώλειας ζωής.

Στα γραφεία Ηλίας Λαλόπουλος, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, τα συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης εξασφαλίζουν και τη δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης, ενώ προσφέρουν επιπλέον σιγουριά και αίσθημα ασφάλειας στον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Κάποια από τα κυριότερα οφέλη για την επιχείρηση, της ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της είναι τα παρακάτω :

 • προστασία της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή απώλειας ζωής
 • αύξηση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων
 • τόνωση και ενδυνάμωση της αίσθησης εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση
 • δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
 • δημιουργία προϋποθέσεων για αυξημένη παραγωγικότητα
 • αποτροπή στη μετακίνηση ικανών στελεχών προς τον ανταγωνισμό
 • ενίσχυση των προϋποθέσεων για προσέλκυση νέων ικανών στελεχών της αγοράς
 • δημιουργία εταιρικής ευθύνης και κουλτούρας
 • η Ομαδική Ασφάλιση χαρακτηρίζεται ως παροχή χαμηλού κόστους λόγω της δυνατότητας φορολογικής έκπτωσης του μεγαλύτερου μέρους της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

Στο διαδίκτυο και τον κυβερνοχώρο η ασφάλεια και η προστασία της πληροφορίας συχνά δημιουργούν προκλήσεις στις επιχειρήσεις.

Οι χάκερς δεν είναι η μόνη απειλή, καθώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις βασίζονται στο διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό για την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών όπως:

 • Το e-shop
 • το online marketing
 • τις διοικητικές τους λειτουργίες
 • τη διαχείριση των αποθεμάτων τους
 • την επεξεργασία πιστωτικών καρτών
 • τους ελέγχους στη διαδικασία διανομής

Κάθε εισβολή που διαταράσσει την λειτουργία των προαναφερθέντων υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε απομείωση της καλής φήμης, σε κανονιστικούς ελέγχους, στη δυσαρέσκεια των πελατών και των προμηθευτών, αλλά και σε σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Σε συνεργασία με τις κορυφαίες και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες στο χώρο της ασφάλισης κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος, στα γραφεία Ηλίας Λαλόπουλος θα αποτυπώσουμε τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται η επιχείρησή σας και θα επιλέξουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφάλισης για την προστασία της.

H αστική ευθύνη ανάκλησης προϊόντων περιλαμβάνεται σε ένα από τα πιο σημαντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις που τοποθετούν τα προϊόντα τους στην αγορά. Ο κίνδυνος ανάκλησης ενός προϊόντος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα κανονιστικά πρότυπα έχουν αυξηθεί σε αριθμό και είναι πλέον πιο αυστηρά, ενώ οι νέοι κανόνες ασφάλειας των προϊόντων εξελίσσονται διαρκώς.  Ωστόσο, το ανθρώπινο λάθος και οι ελλείψεις στην παραγωγική διαδικασία είναι αναπόφευκτα και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν και στο μέλλον.
Η ανάκληση ενός προϊόντος ενεργοποιεί μια σειρά σημαντικών εταιρικών δαπανών ξεκινώντας από το κόστος απόσυρσης και εξάλειψης  του προϊόντος από την αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τα γεγονότα και τις περιστάσεις, το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να καταστραφεί ή να αντικατασταθεί.
Η ασφάλεια αστικής ευθύνης ανάκλησης προϊόντος αποζημιώνει την επιχείρησή σας στην περίπτωση ανάκλησης ενός προϊόντος από την αγορά.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας ελεύθερα

Επικοινωνήστε σήμερα και γνωρίστε μας

Καλέστε 2310 64.11.32 & 2310 60.73.78

Ζητήστε προσφορά σήμερα!